fbpx
 
 


1. Duur en inhoud lidmaatschappen
-

1.1 Voor abonnementen geldt dat zij, behoudens tijdige opzegging, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen. (voorbeeld: een jaarabonnement aangegaan op 4 april eindigt op 30 mei van het volgende kalenderjaar en wordt daarna, behoudens tijdige opzegging - tenminste 1 maand voor 30 mei - stilzwijgend verlengd)

1.2 De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen in de laatste week van de desbetreffende maand door Culture Training Club via automatische incasso worden geïnd.

1.3 Het abonnement geeft het lid recht om onbeperkt gebruikt te maken van de standaard diensten van Culture Training Club gedurende de openingstijden.

1.4 Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien betaling gestorneerd wordt, is het lid aan Culture Training Club een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

1.5 Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Culture Training Club aan het lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00.


2. Machtiging tot incasso
-

2.1 Met het accepteren van de algemene voorwaarden machtigt het lid Culture Training Club om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.


3. Verhuizing
-

3.1 Indien het lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.


4. Opzegging abonnement
-

4.1 Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.

4.2 Na afloop van de eerste periode kan het lid het abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (bv. bij opzegging na 1 april is 31 mei de laatste dag van het abonnement).

4.3 Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het bij Culture Training Club verkrijgbare opzegformulier. Andere wijzen van openging worden niet geaccepteerd.

4.4 Beëindiging van het abonnement door het lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reed verschuldigde en opeisbare bedragen.


5. Risico en aansprakelijkheid
-

5.1 Het lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen binnen de Culture Training Club is geheel voor eigen risico van het lid.

5.2 Culture Training Club aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

5.3 Het lid vrijwaart Culture Training Club voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.